Půjčovní řád

I. CENY ZA ZAPŮJČENÍMATERIÁLU  KLUBU VODÁKŮ JESENÍK

Klub vodáků Jeseník nabízí k zapůjčení vodácký materiál, ale také materiál pro táborové zázemí za předpokladu dodržení všech níže uvedených zásad.

PLATNÉ CENY JSOU UVEDENY V CENÍKU (sazby jsou uvedeny za jeden den zapůjčení).

II. MATERIÁL KLUBU A SOUKROMÝ

Na zabezpečení aktivit je přednostně zapůjčován materiál Klubu vodáků Jeseník. Je-li ale na loděnici uložen materiál soukromý, může být na zabezpečení akcí využit za stejných podmínek jako klubový. Půjčovné za takto využitý materiál se řídí následujícími ustanoveními. Pokud musí být k zabezpečení akce zapůjčen materiál od soukromých osob, je cena půjčovného sjednána dohodou s majitelem materiálu. Tato částka musí být uhrazena v plné výši majiteli a pro vnitřní vyúčtování si organizátor zaúčtuje ceny dle ceníku.

III. MECHANISMUS ZAPŮJČENÍ MATERIÁLU

Materiál KVJ slouží především pro zajištění činnosti klubu. Pro zájemce může být zapůjčen i na akce soukromé, ale pouze za předpokladu, že se tím neohrozí plánované akce KVJ. Za zapůjčení materiálu na plánovanou akci organizovanou KVJ nebude vyžadováno podepsání Směnky, ani Smlouvy o zapůjčení – materiál se nakládá hromadně a stejně tak se hromadně i ukládá zpět do skladů loděnice.

Jakýkoliv materiál KVJ může zájemci zapůjčit pouze určený člen výboru KVJ (správce materiálu, předseda alt. místopředseda). Zapůjčení materiálu je podchyceno sepsanou „Smlouvou o zapůjčení sportovního materiálu“ (s výjimkou výše uvedených zápůjček na akce KVJ a pro členy KVJ) a zároveň je poznačeno do evidence zápůjček. Při podpisu smlouvy je všem nečlenům KVJ dána k podpisu „Směnka“, která slouží k zajištění případné náhrady za poškozený či nevrácený materiál. Ve „Smlouvě“ je pak uvedena i cena zapůjčeného materiálu, cena za zapůjčení, kterou je půjčující povinen uhradit, den převzetí a den a místo vrácení materiálu.

IV. VRÁCENÍ ZAPŮJČENÉHO MATERIÁLU

Půjčující je povinen dodržet podmínky zapůjčení, tj. především vrátit materiál ve sjednaný termín, vrátit jej v solidním stavu (očištěný, vesty…), upozornit na případná provozní poškození materiálu, zaplatit sjednanou cenu podle Smlouvy o zapůjčení. Budou-li zapůjčeny stany, musí půjčující umožnit při vracení kontrolu stanu (suchosti) a stan teprve poté definitivně zabalit. Zapůjčitel je povinen nahlásit závady na materiálu, ať už je způsobil on sám nebo se jedná o vadu materiálu. Nahlásí i případně provedenou opravu. Nebude-li materiál vrácen včas (ve sjednaný termín), bude za dny prodlení účtováno půjčovné zvýšené o 100% (nejedná se o prodlení způsobené členem KVJ, který měl materiál převzít).

Ztráta materiálu, ev. jeho zničení, bude řešena úhradou celé zůstatkové ceny platné pro rok, ve kterém byl materiál zapůjčen (zůstatkové ceny vyvěšeny na nástěnce v loděnici). Pro případ, že by úhrada náhrady za materiál byla komplikována a půjčující by nechtěl situaci řešit dohodou, slouží KVJ podepsaná Směnka, na základě které může požadované prostředky získat v nejnutnějším případě prodejem Směnky či soudní cestou. Pokud je materiál vrácen v pořádku (běžné opotřebení se toleruje) je Směnka zlikvidována.

V. ZAPŮJČENÍ MATERIÁLU ČLENY KVJ

Členové KVJ za zapůjčení materiálu KVJ neplatí půjčovné v celé výši, nýbrž 1/3 v případě, že se jedná o člena s odpracovaným závazkem brigádnických hodin, a 2/3 v případě, že jde o člena bez splněného závazku. Sleva se vztahuje na výhradně na vodácký materiál. Člen KVJ rovněž nemusí podepisovat při zapůjčení materiálu Směnku a Smlouvu. Ostatní zásady platí beze změn.

Pokud si člen KVJ zapůjčuje větší množství materiálu, platí sleva pouze na materiál, který si a půjčuje pro sebe, tedy už případný spolujezdec (není-li členem KVJ) hradí půjčovné v plné výši sazeb uvedených v článku I. Půjčovního řádu. V případě zapůjčení lodě C2 se hradí půjčovné jako za členy KVJ za celou loď (i pro případ, že spolujezdec není členem KVJ).

VI. OPRAVY MATERIÁLU PO VRÁCENÍ ZE ZÁPŮJČKY

Drobná poškození a běžné provozní opotřebení zapůjčeného materiálu bude opravováno silami a z prostředků KVJ (tyto opravy jsou součástí ceny za zapůjčení). Ztracený či zničený materiál bude vyúčtován v zůstatkové ceně (viz bod IV. Půjčovního řádu). Pokud vracený materiál bude vykazovat hrubé poškození(utržený límec, zlomená loď, tržná rána, rozdrcená špice lodi, roztržená vesta apod.), uhradí půjčující ekvivalentní část nákladů na opravu tohoto poškození (vychází se přitom z rozsahu poškození, ceny materiálu na opravu potřebného a předpokládané pracnosti opravy). Takto stanovené náklady na opravu budou připočteny k půjčovnému a uhrazeny současně s půjčovným (na stvrzence o platbě bude vykázáno jako samostatná položka). Pokud půjčovné bylo hrazeno předem, bude vystaven samostatný doklad o přijaté náhradě za poškození. Jako přípustná alternativa je zajištění opravy poškozeného materiálu odbornou opravářskou dílnou, případně nahrazení materiálu jiným nepoškozeným kusem totožné kvality.

VII. ZAÚČTOVÁNÍ PŮJČOVNÉHO A JEHO PŘEROZDĚLENÍ

Půjčovné je účtováno v účetnictví KVJ jako příjem podléhající dani z příjmů.

Pověřený člen KVJ, který zajišťuje propůjčování materiálu má oprávnění inkasovat úhradu za zapůjčení a vydávat stvrzenku o platbě (pokladní doklad). Tato stvrzenka není v číselné řadě příjmových dokladů účetnictví KVJ. Takto převzaté prostředky musí být vždy nejpozději ke 30.7. a 30.11. běžného roku předány hospodáři KVJ včetně kopií příjmových dokladů vydaných proti úhradě půjčovného. Toto převzetí vybraného půjčovného je pak zaevidováno do příjmů KVJ. Při zápůjčkách tohoto typu (tzn. jiným osobám na soukromé akce) náleží celé půjčovné majiteli materiálu (KVJ alt. soukromá osoba – viz čl. II Půjčovního řádu).

V případě zapůjčení materiálu na plánované akce organizované KVJ je celková částka půjčovného rozdělována na dvě části – 1/3 se připočítává organizátorovi (či více organizátorům) a zaeviduje se na patřičný analytický účet v účetní evidenci klubu. Zbývající 2/3 náleží majiteli materiálu na obnovu a obměnu materiálu. U akcí organizovaných KVJ je povinen pořadatel postupovat podle Směrnice pro organizaci akcí KVJ a tedy nejpozději do měsíce od ukončení akce vypracovat rozúčtování vybraného půjčovného (ale i ostatních nákladů) a předat je včetně prostředků vybraných v hotovosti hospodáři KVJ. U putovních a dětských táborů je tento termín prodloužen na dva měsíce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že ustanovení půjčovního řádu budou z jakýchkoliv důvodů nevyhovující pro činnost klubu, nebo bude nutné změnit výše sazeb za zapůjčení či doplnit o další položky, může být změna provedena pouze se souhlasem členské schůze KVJ.

Platná verze Půjčovního řádu pro běžný rok musí být opatřena originálním otiskem razítka KVJ a podpisem předsedy